ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Ο Δήμος μaς ενδιαφέρεται νa αναθέσει σε ανάδοχο την προμήθεια με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ>>, σύμφωνα με την Μελέτη με αριθμό 3/2020 τηςΔ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας έως και την 13/03/2020 και ώρα 14.00.