ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ( ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ) ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΛΙΩΝ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου », προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας – εκμετάλλευσης ( εκμίσθωσης ), του κυλικείου του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαλίων ο οποίος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμό 64321/Δ4/16.05.2008 2008 ( Φ.Ε.Κ. 1003/30.05.2008 τεύχος Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 ( ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β΄), καθώς και με το αρ. πρωτ. 90619/Δ2 με ημερομηνία 09/06/2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση προσφορών για την εκμίσθωση του εν λόγω κυλικείου, θα διεξαχθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου, στο Δημοτικό Κατάστημα Γουρνών, στο ισόγειο, στην Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00, δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της προαναφερόμενης Σχολικής Επιτροπής στο τηλέφωνο: 2813 404 602 – 603 ( κ. Βερίγου Μαρία ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από όπου μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη του διαγωνισμού. Δύναται να παραληφθεί η διακήρυξη και από το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Μαλίων.