ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ 2023- 2024»

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με

αντικείμενο την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων 2023-2024»,

προϋπολογισμού: 309.126,80€ που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 και του

Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).