ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ανάδοχο την προμriθεια με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ>>, σύμφωνα με την Μελέτη με αριθμό 2/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας έως και την 13/03/2020 και ώρα 14.00.