Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2018 και με αριθμ. πρωτ. 16425/2018 Ανακοίνωσης για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου του Δήμου Χερσονήσου

Σήμερα, στις 01.10.2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη & βαθμολογία προσωπικού, της υπ’ αριθμ. 16425/11.09.2018 (ΑΔΑ: 93ΩΣΩΗΜ-Ν6Ο) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σύμβαση μίσθωσης έργου (υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2018), για δύο (2) άτομα (ενός (1) ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ και ενός (1) ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ), στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 με τίτλο τίτλο FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region (Μεταφρασμένος Τίτλος: Πρώτο και Τελευταίο μίλι διατροπικής κινητικότητας σε αστικές περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής της Αδριατικής) -  Ακρωνύμιο: SMILE»

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 2.10.2018 έως 08.10.2018.

 

Η ένσταση υποβάλλεται αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Χερσονήσου, Γούρνες Ηρακλείου (εντός της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών), ΤΚ 70014.