ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

Ο Δήμος Χερσονήσου, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια

τετρακίνητων ημιφορτηγών», προϋπολογισμού 59.991,20 € συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.4412/2016.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 59.991,20 € (με

Φ.Π.Α. 24%) (48.380,00 € άνευ ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από έσοδα.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 28η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα

10.00 π.μ (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου, Πρώην

Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται

δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στην Υπηρεσία του Δήμου (Γραφείο

Πρωτοκόλλου, Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, Τ.Κ 70014) με ευθύνη του

προσφέροντος), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.