ΝΠΔΔ-ΚΠΑ - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προκήρυξης ΣΟΧ 02/2018 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ Μαγείρων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων