Αποτελέσματα ΣΟΧ2/2020 Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου