Πίνακες αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 2/2018

 

Ο Δήμος Χερσονήσου παραθέτει τους πίνακες κατάταξης των υποψήφιων που συμμετείχαν στην ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού – τριών (3) ατόμων κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης (8μηνης) διάρκειας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

 

Οι  σχετικοί πίνακες αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις Γούρνες, (έδρα του Δήμου)  την 16η Αυγούστου 2018, οπότε η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, δηλ. την 17η Αυγούστου 2018.

 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) - είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.