Πίνακες αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 1/2018

 

 

 

Ο Δήμος Χερσονήσου παραθέτει τους πίνακες κατάταξης των υποψήφιων που συμμετείχαν στην ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού – δώδεκα (12) ατόμων κατηγορίας/κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (Απορριμματοφόρα)  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης (8μηνης) διάρκειας.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

 

 Οι  σχετικοί πίνακες αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις Γούρνες, την 14η Μαΐου 2018, οπότε η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, δηλ. την 15η Μαΐου 2018.


 Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) - είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.