ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων έτους 2021

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με αντικείμενο την υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων έτους 2021», προϋπολογισμού: 250.350,00 €

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία.