ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΧΟΥ

Ο Δήμος Χερσονήσου ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΧΟΥ», σύμφωνα με την υπ΄αρ. 7/2023 μελέτη της Δ.Τ.Υ.,

προϋπολογισμού 72.900,00€.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Δήμος Χερσονήσου σας γνωρίζει τα κάτωθι:

1. Με την υπ’αριθ. 12/2023 Απόφαση Αντιδημάρχου (ΑΔΑ: 6569ΩΗΜ-2ΚΕ), εγκρίθηκε η

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για

το παραπάνω έργο προϋπολογισμού 72.900,00€ με ΦΠΑ

2. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 118, όπως ισχύει

σήμερα μετά την τροποποίηση με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021. Το έργο χρηματοδοτείται

από έσοδα του Δήμου, με ΚΑ 30.7321.0006 με ποσό 74.329,00 €.

3. Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η με αρ. 464/02-06-2023

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών δαπανών.

4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά μόνο βάσει τιμής

5. Η εκτέλεση των εργασιών θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης και η προθεσμία

εκτέλεσης του συνόλου της σύμβασης είναι 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης μετά από

αιτιολογημένο αίτημα του αναδόχου

6. Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί η υποβολή από τον ανάδοχο εγγυητικής

επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 2.939,52 €, η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσό 5% επί της

εκτιμώμενης αξίας της.

7. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης είναι η Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου.