Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»