Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων οδών Δήμου Χερσονήσου λόγω θεομηνίας

Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 1.003.000,00€ (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%)