Προμήθεια υδρομέτρων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης για τη ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆.Ε.Υ.Α.Χ), προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες τεχνικές και οικονοµικές προσφορές για την

ανάδειξη αναδόχου κατόπιν αξιολόγησης µε κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονοµικά

συµφερότερη προσφορά, µε τίτλο:

«Προµήθεια υδροµέτρων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 60.000,00

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης.

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια υλικών για την συντήρηση των

υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της ∆ΕΥΑΧ καθώς και η προµήθεια

υδροµέτρων για τις νέες συνδέσεις καταναλωτών και την αντικατάσταση υφιστάµενων

υδροµέτρων που έχουν υποστεί βλάβη.

Περισσότερες πληροφορίες στο ακόλουθο αρχείο