ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΠΟΛΗΣ

Από το πρακτικό 2/2-2-2024 συνεδρίασης της Κοινότητας Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου.

Σήμερα 2 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00μ.μ. στην Ανώπολη, συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση  το Συμβούλιο της Κοινότητας Ανώπολης στο δημοτικό κατάστημα Ανώπολης, ύστερα από την με αρ.10/1-2-2024 πρόσκληση του προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανώπολης, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του και αναρτήθηκε στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του ν.3852/2010

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δηλαδή σε σύνολο πέντε(5) μελών, παρόντες ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παπαδάκης Νικόλαος

Πρόεδρος

 

 

Μουζουράκης Εμμανουήλ

Μέλος

 

 

Σωμαράς Νικόλαος

Μέλος

 

 

Κοκκίνη Ελεάνα                  

Κοκκινάκης Εμμανουήλ

 

Μέλος

Μέλος

 

 

 

 

ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Γνωμοδότηση για την μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δημοκρατίας στον οικισμό τω Γουρνών  στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ».

      Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο για το έγγραφο με αρ.πρ. 1532/1-2-2024 εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου με το οποίο ζητείτε η γνωμοδότηση για τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δημοκρατίας στον οικισμό των Γουρνών, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ». Οι εργασίες αφορούν , εκσκαφή χάνδακος  για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης, τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης και οι αντίστοιχες ιδιωτικές παροχές και σύνδεση εξοπλισμού, επανεπίχωση χάνδακος και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα κατά μήκος της οδού Δημοκρατίας εντός των ορίων του οικισμού των Γουρνών , με συνολικό μήκος παρέμβασης περίπου στα 1.750 μέτρα. Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού συζήτησε το θέμα και έλαβε υπόψιν την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την οποία :

 • Κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου η κυκλοφοριακή ρύθμιση θα ακολουθεί το Τυπικό Σχήμα 2.1.3. « εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων».
 • Θα απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε όλο το μήκος του τμήματος του έργου.
 • Η εργοταξιακή ζώνη θα έχει μήκος 150 μέτρα  με πινακίδες οριοθέτησης έργων διπλής όψης και η κυκλοφορία θα ρυθμίζετε με  φωτεινό σηματοδότη.
 • Στη μεταβατική ζώνη εισόδου εξόδου θα τοποθετηθούν  αναλάμποντες φανοί διπλής όψης ανά 6 μέτρα.
 • Από την πλευρά του πεζοδρομίου η οριοθέτηση θα πραγματοποιηθεί με προσωρινούς πασσάλους και δίκτυ σήμανσης εργοταξίου χρώματος πορτοκαλί και κίτρινου. Το εργοτάξιο δεν θα επεκτείνετε στο χώρο του πεζοδρομίου, όπου αυτό υπάρχει ώστε να μην παρεμποδίζετε η διέλευση των πεζών από τις εργασίες.
 • Στην περίπτωση που μετά την οριοθέτηση του ορύγματος το υπόλοιπο πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας είναι μεγαλύτερο από 3.25 m δεν απαιτείται καμιά περαιτέρω σήμανση.
 • Μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών , το όρυγμα θα είναι επιχωμένο και συμπυκνωμένο  έτοιμο για την διάστρωση της ασφάλτου η οποία θα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα. Οι πινακίδες οριοθέτησης έργων θα μετακινούνται στο όριο του ορύγματος ( ζώνη πλάτους 0,60m)και η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια όπως αυτά έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες του εν λόγω έργου.
 • Το κλείσιμο της οδού και οι εργασίες θα γίνουν με τρόπο ώστε να πληρούνται τα μέτρα ασφαλείας εργασιών, χωρίς να προξενούνται ζημιές σε γειτονική ακίνητη ιδιοκτησία κι χωρίς να προξενείται κίνδυνος διερχομένων πεζών και οχημάτων .
 • Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει τη συντήρηση της σήμανσης σε καλή κατάσταση σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και την απομάκρυνση τους μετά την ολοκλήρωση του.
 • Πριν την έναρξη των εργασιών θα ενημερωθούν με δελτία τύπου η Τροχαία, η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και το ΚΤΕΛ.
 • Οι προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε  εφαρμογή με την εγκατάσταση της προβλεπόμενης σημάνσεως  και θα έχουν χρονική διάρκεια περίπου τρείς μήνες .

αποφάσισε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σημάνσεις όπως αυτές περιγράφονται στο φάκελο της μελέτης εφόσον υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2696/1999 ΚΟΚ και της ΟΜΟΕ «Σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς»  και εφόσον η υλοποίηση του δεν θα είναι κατά την τουριστική περίοδο δημιουργώντας ,το έργο σε σχέση με την αυξημένη κίνηση λόγω της τουριστικής περιόδου προβλήματα στην περιοχή των Γουρνών σε κατοίκους και επαγγελματίες.

 Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 6/2024.

  

                                   Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

O Πρόεδρος                                                                                       Τα μέλη

Παπαδάκης Νικόλαος                                                                 Μουζουράκης Εμμανουήλ

                                                                                                     Σωμαράς Νικόλαος

                                                                                                     Κοκκινάκης Εμμανουήλ

                                                                                                     Κοκκίνη Ελεάνα

 

 

Η Ειδική Γραμματέας    

 

Φανταουτσάκη  Δήμητρα

 

 

2-2-2024

Ο Πρόεδρος  της Κοινότητας  Ανώπολης

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ