main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Χερσονήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 20 Απριλίου

2021, και ώρα 17.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από

11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-

3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, για

συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση εκ μέρους της ΕΤΑΔ ΑΕ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ» της παραχώρησης χρήσης τμημάτων του ακινήτου με

ΑΒΚ 289 Ν. Ηρακλείου προς την Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών «Ειρήνη» ΑΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Λόγω

καταληκτικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών που αναφέρεται στο υπ’ αρ. πρωτ. 4613/12-

04-2021 έγγραφο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου