Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2019 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου