Πρόσκληση στην 8η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, και ώρα 17.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου για:

α) σχετικά με την παραχώρηση στο Δήμο του ακινήτου του τ. ΙΚΑ στη Χερσόνησο,

β) τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3/2019 (ΑΔΑ:6Ι4ΖΩΗΜ-9ΒΑ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018», μέχρι την 28-02-2023(εισηγητής κος Δήμαρχος)

2. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 64/2020 (ΑΔΑ: Ω52ΖΩΗΜ-9ΝΦ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας

4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ», μέχρι την 28-02-2023(εισηγητής κος Δήμαρχος)

Β. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. Ολοκλήρωση της διαδικασίας αναστροφής παραχωρηθείσας έκτασης από το Δήμο Χερσονήσου στην εταιρία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΕ.» κατόπιν του με αρ. 4859/2021 πρακτικού συμβιβασμού και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης (Εισηγήτρια Νομική Σύμβουλος κα Συγγελάκη Δέσποινα)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι Νομού Ηρακλείου και της οδικής του σύνδεσης με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και την οδό Ηρακλείου – Μάρθας», ως προς την κατασκευή και λειτουργία δύο νέων δανειοθαλάμων εκμετάλλευσης ασβεστολίθου στις θέσεις «Κούπος» και «Μεσάρμι Νιπιδιτού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

5. Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 1806/29-01-2021 αίτηση του κ . Χατζηβασίλη Χαράλαμπου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του

Β.Δ. 17-5/15-6-59 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 133/2021 σε ορθή επανάληψη).

(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

7. Περί δημιουργίας νέας θέσης για απευθείας παραχώρηση τμήματος λόγω ομορότητας και

τον καθορισμό της έκτασης και του μισθωτικού ανταλλάγματος αυτού. (εισηγητής

Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

8. Περί αποδοχής ή μη της ΚΥΑ 51872 ΕΞ 2021/29.04.2021 (ΦΕΚ 1798/29.04.2021 τεύχος Β’):

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής

απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων

λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας,

όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων

λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχείων 56468 ΕΞ

2020/5-6-2020 (Β΄ 2198), 66404 ΕΞ 2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) και 77616 ΕΞ 2020/16-07-

2020 (Β΄ 3072) όμοιες. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

9. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία NEW OCEANIS

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (OCEAN HEIGHTS VIEW HOTEL) που βρίσκεται

στον Ανισσαρά ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμό. (εισηγητής Αντιδήμαρχος

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος