Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σήμερα Τρίτη 25 Μαίου 2021, και με χρόνο έναρξης Συνεδρίασης: 14:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30- 3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ

1. Διεκδίκηση διοργάνωσης από το Δήμο Χερσονήσου, των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023 ή 2025(Εισηγητής κος Δήμαρχος)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Λόγω Προθεσμιών προκειμένου να αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο το σχετικό αίτημα.

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 14:00

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 15:00

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: ds@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης(14:00-15:00 ).

Ο κος Δήμαρχος, που εισηγείται το θέμα παρακαλείται να είναι διαθέσιμος κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (14:00-15:00), προκειμένου να απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα.