Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ., δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης και απόφαση απευθείας αγοράς για το ακίνητο ιδιοκτησίας κληρονόμων Μιχαήλ Ζαχαριάδη του Φωτιου στα Μάλια (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

2. Περί έγκρισης σχεδίου «Κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

3. Περί έγκρισης της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λ. Χερσονήσου, η οποία αποτελεί τμήμα της ΠΕΟ 90 στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Αναστασάκης Κωνσταντίνος)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Επικαιροποίηση Αποφάσεων Επιβολής Τελών Διαμονής Παρεπιδημούντων και Τελών επί των Ακαθαρίστων Εσόδων (Εκδιδομένων Λογαριασμών) και Ένταξη του Δήμου Χερσονήσου στην Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

5. Περί εξέτασης αιτήματος της εταιρίας με κωδικό:3754 για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4611/2019 με την εφάπαξ αποπληρωμή των χρεών της. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

6. Αποδοχή ποσού από ΚΑΠ και κατανομή σε ΝΠΔΔ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου, Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2023. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

7. Περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών & ακινήτων) του Δήμου Χερσονήσου, για το έτος 2023, (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

8. Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, για το έτος 2023(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

9. Περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, Δήμου Χερσονήσου, για το έτος 2023(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

10. Περί συγκρότησης επιτροπής καταστροφής αντικειμένων του Δήμου Χερσονήσου, για το έτος 2023(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

11. Ορισμός και μετονομασία του τραπεζικού λογαριασμού της τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 5773054286594 για τη χρήση του στην Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και Πλατφόρμας Ψηφιακών Πληρωμών ΟΤΑ(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

12. Ανανέωση της δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κόξαρης και του προαύλιου χώρου αυτού του Δήμου Χερσονήσου, στο Πολιτιστικό Σύλλογο Κόξαρης «Άγιος Κήρυκος». (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

13. Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσού 17,82 € στον κωδικό 49259 και 17,82 € στον κωδικό 49260(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

14. Περί διαγραφής ή μη ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών τελών άρδευσης από τον οφειλέτη με κωδικό οικονομικής 16835 λόγω χρέωσης εκ παραδρομής. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

15. Περί διαγραφής ή μη ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών τελών άρδευσης από την οφειλέτρια με κωδικό οικονομικής 11664 λόγω χρέωσης εκ παραδρομής. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ) 

16. Περί διαγραφής ή μη ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών τελών άρδευσης από την οφειλέτρια με κωδικό οικονομικής 31712 λόγω χρέωσης εκ παραδρομής. ( εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

17. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ CLEO ROOMS που βρίσκεται στα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. ( εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

18. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία REAL PALACE-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ που βρίσκεται στα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού( εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ) 

19. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία BELLOS HOTEL APTS-ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ που βρίσκεται στο Λιμάνι Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού( εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

20. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙΠΛ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΙ» που βρίσκεται στο Κουτουλουφάρι του Δήμου Χερσονήσου ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού( εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Χερσονήσου για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την ανέλκυση ναυαγίων και απομάκρυνση επιβλαβών και επικίνδυνων πλοίων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

22. Αίτημα κοπής δέντρου στον οικισμό της Γάλυπε. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

23. Αίτημα κοπής δέντρου στις Γούρνες. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

24. Αίτημα κοπής δέντρου στο Δημοτικό Σχολείο Μαλίων.(εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

25. Αίτημα κοπής δέντρου στον οικισμό της Επισκοπής. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

26. Αίτημα κοπής κοπής δέντρου στον οικισμό της Σταλίδας. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

27. Αίτημα κοπής δέντρου στον οικισμό του Καινούργιου Χωριού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

Δ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

28. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2023. (Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΧ  Μηλάκης Ιωάννης)

29. Κατάρτιση και Ψήφιση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2023. (Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΧ Μηλάκης Ιωάννης)

30. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2023. (Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΧ Μηλάκης Ιωάννης)

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαντηράκης Κωνσταντίνος