Πρόσκληση στην 3η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021, και ώρα 13.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για το έτος 2021. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

2. Περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

3. Περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών & ακινήτων) του Δήμου Χερσονήσου, για το έτος 2021» (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

4. Περί συγκρότησης επιτροπής καταστροφής αντικειμένων του Δήμου Χερσονήσου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Έκφραση γνώμης για την χωροθέτηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ρήγα Φεραίου στην περιοχή Βαθειανός Κάμπος του Δήμου Χερσονήσου. (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19/2020). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

Γ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Περί αντικατάστασης των : α] Ασσαριώτη Κωνσταντίνου τακτικού μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και β] Μπαγουράκη Γεωργίου από την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (εισηγητής αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

7. Εξέταση αίτησης του αθλητικού σωματείου με την επω νυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΣΚΕΛΗΣ» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου ΓΕΛ ΜΟΧΟΥ. (εισηγητής αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

8. Εξέταση αίτησης του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης αύλειου χώρου σχολείων (ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ). (εισηγητής αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος