main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 7η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου για:

α) την πορεία υλοποίησης των κόμβων Γουβών και Ανάληψης έργο που έχει συμβασιοποιήσει η Περιφέρεια Κρήτης,

β) τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Ανάκληση απαλλοτρίωσης της Π.Ε.Ο. για τμήματα έμπροσθεν ιδιοκτησιών Ελένης Δερμιτζή – Κελγιώργη (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2/2021) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

2. Λήψη κανονιστικής απόφασης περί έγκρισης σχεδίου Κανονισμού άρδευσης του Δήμου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Περί αγοράς ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας της Μαρίας Πάτερου, που βρίσκεται στη θέση «Χαλέπα» εντός οικισμού Γωνιών, του Δήμου Χερσονήσου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

4. Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2020 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 90/2021). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

5. Περί μείωσης τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έως 31/12/2021, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 117/2021). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

6. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1/2021) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

Δ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

7. Περί εγκρίσεως Κανονισμού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων - Γυμναστηρίων παραχωρηθέντων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΔΧ Χερσονήσου κος Μηλάκης Ιωάννης)

8. Κατάρτιση και ψήφιση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας που αφορούν τα τρία (3) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου: 1) Κ.Δ.Α.Π.ΜΑΛΙΩΝ 2) Κ.Δ.Α.Π. ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 3) Κ.Δ.Α.Π. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. (Απόφαση Δ.Σ. ΚΕΔΧ 15/2021) (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΔΧ Χερσονήσου κος Μηλάκης Ιωάννης)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος

copyright © Δήμος Χερσονήσου