main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, και ώρα 17.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. 1. ΈΓΚΡΙΣΗ:

1) Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του υπό σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων Αγίου Νικολάου, Οροπεδίου Λασιθίου και Χερσονήσου, με την επωνυμία «ΖΕΥΣ Ανώνυμή Εταιρεία - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.».

2) Σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων Αγίου Νικολάου, Οροπεδίου Λασιθίου και Χερσονήσου, με την επωνυμία «ΖΕΥΣ Ανώνυμή Εταιρεία - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με διακριτικό τίτλο με διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.».

3) Συμμετοχής του δήμου στον αναπτυξιακό οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων Αγίου Νικολάου, Οροπεδίου Λασιθίου και Χερσονήσου με την επωνυμία «ΖΕΥΣ Ανώνυμή Εταιρεία - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.»

4) Σχεδίου καταστατικού του υπο σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων Αγίου Νικολάου, Οροπεδίου Λασιθίου και Χερσονήσου, με την επωνυμία «ΖΕΥΣ Ανώνυμή Εταιρεία - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.»

2. ΟΡΙΣΜΟΣ: 

1) Εκπροσώπων του δήμου στην γενική συνέλευση του υπό σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων Αγίου Νικολάου, Οροπεδίου Λασιθίου και Χερσονήσου, με την επωνυμία «ΖΕΥΣ Ανώνυμή Εταιρεία - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.»

2) Εκπροσώπων του δήμου στο διοικητικό συμβούλιο του υπό σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων Αγίου Νικολάου, Οροπεδίου Λασιθίου και Χερσονήσου, με την επωνυμία «ΖΕΥΣ Ανώνυμή Εταιρεία - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α."

3. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

(εισηγητής κ.Δήμαρχος)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 86/2021). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

3. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης γηπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Χερσονήσου στη ΔΕΥΑΧ για την κατασκευή της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Καρτερού Βαθεινού Κάμπου και Κοκκίνι Χάνι. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

4. Περί δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου επί της οδού Γιαμπουδάκη 7 στο Λιμένα Χερσονήσου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου για την Ίδρυση και την λειτουργία Δημοτικού Ωδείου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

5. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με κωδικό 6537 Επιπλωμένα Διαμερίσματα που βρίσκεται στον Λιμένα Χερσονήσου ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμό. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

6. Περί Έγκρισης παραχώρησης δύο επιβατικών οχημάτων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

Δ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση. (εισηγητής αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

Ε. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

8. Έγκριση 13ου Λογαριασμού του έργου «Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για ‘’Ολοκλήρωση Έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι Βαθειανού Κάμπου’’», ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ(2019) στη Συλλογική Απόφαση ΣΑΕ 075 με Κωδ. Έργου: 2019ΣΕ07500000» (εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χερσονήσου κ.Ματθαιάκης Εμμανουήλ)

9. Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και δυνατότητα ρύθμισης (4/2021 απόφαση ΔΣ της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). (εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

10. Δωρεάν παραχώρηση χώρων και αιθουσών σχολικών μονάδων, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, για την ίδρυση και λειτουργία τριών (3) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.). (εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος

copyright © Δήμος Χερσονήσου