11η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, και ώρα 17.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Ανάκληση της αρ. 29/2021 (ΑΔΑ ΨΓ0ΞΩΗΜ-9Ρ3), Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (σε ορθή επανάληψη), με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΖΕΥΣ Ανώνυμή Εταιρεία - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.» "(εισηγητής κος Δήμαρχος)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Γνωμοδότηση για τη "Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: ΒΟΑΚ τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη, με φορέα έργου το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών".(εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2021 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 200/2021). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

4. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 210/2021). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

5. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία SIRIUS APTS ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ που βρίσκεται στο Σαραντάρη Λιμένα Χερσονήσου ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμό (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

6. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ MARIE KELLY APARTMENTS που βρίσκεται στις Κάτω Γούβες του Δήμου Χερσονήσου ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμό (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

7. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΕΜΕΛΗ που βρίσκεται στη Σταλίδα ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμό (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

8. Περί τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ΄ αρ. 19/2021 Α.Δ.Σ., ως προς τον ορισμό γραμματέα. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος