main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 29η Μαΐου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στην έδρα του ∆ήµου (αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης : Η απ΄ ευθείας ανάθεση της εργασίας «Προστασία των λουοµένων στις παραλίες ∆ήµου Χερσονήσου κατά την περίοδο Ιούνιος, Ιούλιος Αύγουστος 2015», για το χρονικό διάστηµα από 01/6/2015 – 20/6/2015 (20 ηµέρες), για τις οκτώ (8) πολυσύχναστες παραλίες του ∆ήµου µας, µέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Πρέπει να υπάρχουν τη ∆ευτέρα 1η Ιουνίου 2015 ναυαγοσώστες οκτώ (8) όπως παρακάτω: α) στην παραλία Εσταυρωµένος β) στην παραλία Ανάληψης από την εκκλησία Αγ. Μαρίνας έως ξενοδοχείο CALDERA γ) στην παραλία Σταλίδας στο κέντρο της παραλίας ΨΑΡΟΛΑΚΟΣ δ) στην παραλία Σταλίδας ανάµεσα Ξενοδοχείων ΑΝΘΟΥΣΑ και ΖΕΡΒΑΣ ε) στην παραλία Σταλίδας ανάµεσα θαλασσίων µέσων αναψυχής ΨΥΧΟΓΙΟΥ∆ΑΚΗ και ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΦΟΙΝΙΚΑΣ στ) στην παραλία Μαλίων µεταξύ των καταστηµάτων ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ και LA PLAYA ζ) στην παραλία Μαλίων έµπροσθεν του µπαρ ΜΙΚΕ η) κέντρο παραλίας ΠΟΤΑΜΟΣ. 2. Δεν έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. το μεσοδιάστημα. 3. Για λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής των χιλιάδων λουόµενων (ελλήνων και τουριστών) στις παραλίες ευθύνης του ∆ήµου µας από 1/6/2015.

copyright © Δήμος Χερσονήσου