main img main img main img main img main img main img main img main img

Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές

 

Δειτε την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως είναι αναρτημένη στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

copyright © Δήμος Χερσονήσου