ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Γενικών Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Γενικών Βουλευτικών εκλογών της 7ης  Ιουλίου 2019

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του  άρθρου 23 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν. 4555/2018 ΄΄Πρόγραμμα  ΄΄ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι΄΄  [Α΄133] ΄΄ και του άρθρου 154 παρ. 8 του ν. 4600/2019 [Α΄43]

2. Την υπ’ αριθμ. 45112/13-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Διεύθυνσης Εκλογών σχετικά με την προκήρυξη των γενικών βουλευτικών εκλογών και τον ορισμό της ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας 

3. Την υπ’ αριθμ. 149058/21-6-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Ευριπίδη Κουκιαδάκη, ηΡΑΚΛΕΊΟΥ με την οποία καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές εκλογές της 7ης  Ιουλίου  2019

4. Την  αριθμ. 78/2019 Απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές για την εκλογική Περιφέρεια Ηρακλείου όπως αναφέρονται στην υπ’ αρ. 155873/28-6-2019  προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Κου Ευριπίδη Κουκιαδάκη και η οποία έχει τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα των καταστημάτων ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και των Συνοικισμών του.

 

 

Γνωστοποιούμε ότι

 

 Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 7η Ιουλίου 2019, ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 π.μ ώρα και θα λήξει την 19:00 μ.μ ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ' αριθ. 149058/21-6-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου