ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο Δήμος Χερσονήσου προσβλέποντας στη συνεργασία των δημοτών του, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, 1η Μαΐου 2022 έως τις 31 Οκτωβρίου 2022, ενημερώνει τους πολίτες για τη διαρκή ανάγκη λήψης μέτρων αντιπυρικής προστασίας και συγκεκριμένα για την αποψίλωση και τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

Η ενημέρωση αφορά τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται αφ’ ενός εντός του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης και αφ’ ετέρου εντός ζώνης 100 μέτρων περιμετρικά αυτού.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη 20/2022 (ΦΕΚ 1301Β΄/2022), οι παραπάνω έχουν ευθύνη και υποχρέωση, να προχωρήσουν στον άμεσο και για όσες φορές χρειασθεί έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου, καθαρισμό των οικοπέδων τους, στην κοπή των χόρτων και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στα οικόπεδά τους.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής των προαναφερθέντων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,  προβλέπονται τα παρακάτω:

«Ειδικά σε περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους, ο οικείος δήμος αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ως άνω χώρων. Τα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο καθαρισμού των ως άνω χώρων από τους υπόχρεους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με πυροσβεστική διάταξη κατ' εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α' 27). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων: α. επιβάλλεται από τον αρμόδιο δήμο πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και β. καταλογίζεται από τον οικείο δήμο η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου δήμου» 

 

Για πληροφορίες οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στo email: dimos@hersonisos.gr, ή/και στα τηλέφωνα: 2897340012, 2897340057, 2897340021.

 

 

5/5/2022

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

 

Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ