Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 554/19-1-2021 απόφασης «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 554/29-1-2021 (ΑΔΑ:ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ) απόφαση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

2. Την παράγραφο 1 του άρθρο 39, «Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021», του νόμου 4801/2021 «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/τ.Α/2021).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Τροποποιούμε την 554/19-1-2021 απόφαση μας, κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: 

«Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 29η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 20η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα».

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 554/19-1-2021 (ΑΔΑ:ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ) απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ