Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας έτους 2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β’/12-05-2017), όπως έχει τροποποιηθεί - συμπληρωθεί - αντικατασταθεί ή αναδιατυπωθεί και ισχύει με τις διατάξεις των ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 - ΦΕΚ 2255/Β/3-7-2017, ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017 - ΦΕΚ 2098/Β/19-6-2017 & ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 - ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017 και βάσει των 206/2017 και 239/2017 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, που εγκρίνουν τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας προς τρίτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των ανωτέρω ΚΥΑ, έναντι ανταλλάγματος, είτε με δημοπρασία κατά τις διατάξεις περί δημοπρασιών του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α), είτε με απευθείας παραχώρηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος, κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου, εφόσον είναι όμοροι του αιγιαλού και μόνο για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

 

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια και ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χερσονήσου άμεσα, και πάντως όχι αργότερα της 20/3/2018.

 

Η παραχώρηση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του αρθρ. 56 του Ν. 4384/2016 και με την Κ.Υ.Α. Αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β’/12-05-2017), όπως έχει τροποποιηθεί - συμπληρωθεί - αντικατασταθεί ή αναδιατυπωθεί και ισχύει με τις διατάξεις των ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 - ΦΕΚ 2255/Β/3-7-2017, ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017 - ΦΕΚ 2098/Β/19-6-2017 & ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 - ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017 και των 206/2017 και 239/2017 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου.

 

Αυθαίρετη χρήση επιφέρει πρόστιμο 3πλάσιο του μισθωτικού ανταλλάγματος.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις αιτήσεις από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας (Δημαρχείο εντός πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών), όπου και θα τις καταθέσουν, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

 

Πληροφορίες: Τηλ. 2813404620