main img main img main img main img main img main img main img main img

Εμπρόθεσμη Πληρωμή Τελών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1080/80, Ν. 2130/93, Ν. 2539/97 και της ΠΟΛ 1129/3-6-2013, η δήλωση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών ορίζεται έως και την 20η ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου (μήνας ή τρίμηνο) που αφορά  τη δήλωση του αντίστοιχου τέλους.

copyright © Δήμος Χερσονήσου