ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

.