Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων κατά την τέλεση αγώνων δρόμου με την επωνυμία "KARTEROS RUN" που θα διεξαχθούν το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12/03/2023 στην Π.Ε.Ο. Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου και στην περιοχή του Καρτερού»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/23-03-1999 «Περί Κυρώσεως Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/30-04-1991 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ' αριθμό 1003/13/307-γ από 25/02/2023 αναφορά του Τ.Τ. Ηρακλείου.

4. Την υπ' αριθμό 1003/13/307-η από 06/03/2023 αναφορά του Τ.Τ. Ηρακλείου

5. Το υπ' αριθμό 2023-03/28 από 01/03/2023 έγγραφο της Οργανωτικής Επιτροπής 3ων Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Ηράκλειο 2023.

6. Τις έκτακτες κυκλοφοριακές ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διεξαγωγή των εν θέματι αγώνων την 11 και 12/03/2023 στην Π.Ε.Ο. Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου και στην περιοχή του Καρτερού.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1°

Απαγορεύουμε την κυκλοφορία όλων των οχημάτων: α) σε όλο το μήκος της οδού Αγίας Φωτεινής στην περιοχή Καρτερός και β) σε όλες τις ανώνυμες οδούς που οδηγούν στις πλαζ Καρτερού και Αμνισού, κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00, το Σάββατο 11/03/2023.

Άρθρο 2°

Απαγορεύουμε την κυκλοφορία όλων των οχημάτων: α) στην Π.Ε.Ο. Ηρακλείου Αγίου Νικολάου από τον κόμβο ΒΙ.ΠΕ. (κατάστημα LIDL) έως το ξενοδοχείο Αρίνα στο Κοκκίνη Χάνι και β) σε όλες τις ανώνυμες οδούς που οδηγούν στις πλαζ Καρτερού και Αμνισού, κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00, την Κυριακή 12/03/2023.

Άρθρο 3°

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο που αναφέρεται στα άρθρα - 1- και -2-, κατά τις ώρες διακοπής της κυκλοφορίας, θα διεξάγεται μέσω παράπλευρων οδών, στις οποίες επίσης θα εφαρμοσθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας που θα προκύψει από την διακοπή.

Άρθρο 4°

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Ηρακλείου το οποίο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα σε συνεργασία με το ΑΤ Χερσονήσου και τους διοργανωτές, ενημερώνοντας εγγράφως τους εμπλεκόμενους συγκοινωνιακούς φορείς για τις ανωτέρω σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

Άρθρο 5°

Ο διοργανωτής των αγώνων να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τ.Τ. Ηρακλείου.

Άρθρο 6°

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, που ισχύει μόνο για την 11 και 12/03/2023 και ώρες 09 :00 - 14:00 διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.