η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο) Ανάληψης, καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, σε έκταση που βρίσκεται στην περιοχή «Ανισαράς» της Κοινότητας Χερσονήσου της Δ.Κ. Χερσονήσου του Δ.Χερσονήσου, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Με την με αρ. 117/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου αποφασίστηκε η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο) Ανάληψης, καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, σε έκταση που βρίσκεται στην περιοχή «Ανισαράς» της Κοινότητας Χερσονήσου της Δ.Κ. Χερσονήσου του Δ.Χερσονήσου, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού.

Η πρόταση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου (διάγραμμα και τεχνική έκθεση) θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ανάληψης και στην ιστοσελίδα του Δ.Χερσονήσου (www.hersonisos.gr) για 15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο πρωτόκολλο του Δ.Χερσονήσου.

Μ.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Δημήτριος Μπάτσης