Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων σε θεατρικές ομάδες