Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας έτους 2022

Σας ενημερώνουμε ότι για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και βάσει των 41/2020 και 42/2020 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, με τις οποίες έγιναν αποδεκτοί οι όροι της ανωτέρω ΚΥΑ και καθορίστηκαν τα προς παραχώρηση χρήσης τμήματα παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου.

Οι επιχειρήσεις που είναι όμορες του αιγιαλού, και ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος, για το έτος 2022, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο Δήμο Χερσονήσου το αργότερο έως τις 29-04-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις αιτήσεις από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας (Δημαρχείο εντός πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών) όπου και θα τις καταθέσουν, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συνάψει σύμβαση παραχώρησης έως και το 2022 (διετείς ή τριετείς), η καταβολή της Α’ δόσης του μισθωτικού ανταλλάγματος του έτους 2022 πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως 31/03/2022, κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εσόδων για την έκδοση Υπηρεσιακού Σημειώματος, για να έχει ισχύ η σύμβαση αυτή.

 

Η κατάθεση αιτήσεων γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού από τις 9:00 – 13:00.

Πληροφορίες & Ραντεβού: Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τηλ. 2813404632, -616, -620.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

2. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις (μέσω TAXISnet)

3. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο Χερσονήσου

4. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

5. Κατά περίπτωση στοιχεία νόμιμης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότηση υπογραφής

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986