Ανακοίνωση Έγκρισης του έργου με τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων -Ε.Σ.Ε.Κ.Κ Δημου Χερσονήσου»

 

 

Ό Δήμος Χερσονήσου, με την Απόφαση 13/2023 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ενέκρινε το έργο με τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων -Ε.Σ.Ε.Κ.Κ Δημου Χερσονήσου» σύμφωνα με την υπ. αρ. Πρόσκληση 4559/28-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) του Πράσινου ταμείου.

 

Η εν λόγω δράση υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».