Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Χερσονήσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Γούρνες  30.01.2015

 

Αριθμ. Πρωτ.:  1778  

 

 

 

Προκήρυξη

 

 για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10.

 

Προκηρύσσει διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση του ενδιαφερόμενου που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Η διαδικασία για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η επιλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης γίνεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα περιλαμβάνει ως θέμα την επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» θα πραγματοποιηθεί μετά τις 16 Φεβρουαρίου 2015, η πρόσκληση της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη θέση: «Αρχική- Επικαιρότητα - Προσκλήσεις  Δημοτικών Οργάνων».

 

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, να υποβάλει απ’ ευθείας προς το Δημοτικό Συμβούλιο,  δια του Προεδρείου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δήλωση καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής,  για την κάλυψη της  εν λόγω θέσης.

 

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου κ. Νικόλαο Βασιλάκη (Τηλέφωνο 2813404652 – 2897340035)

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                          Γιάννης Μαστοράκης