ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ: ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ

Εν όψει ελέγχου για την ορθή απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών για τα έτη από το 2016 έως και το 2019, καλούνται οι υπόχρεες επιχειρήσεις όπως προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας, έως 30-04-2022, τα παρακάτω, κατά περίπτωση, οικονομικά στοιχεία:

 

ü  Αντίγραφο Δήλωσης Ε3 για τις χρήσεις 2016 - 2019,

ü  Ετήσια Βιβλία Εσόδων,

ü  Ετήσια Ισοζύγια ομάδας 7,

ü  Στοιχεία Μητρώου ΑΑΔΕ.

 

Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, και συγκεκριμένα με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 175025 ΕΞ 2020/28-12-2020 έγγραφο της ΑΑΔΕ σας ενημερώνουμε, ότι υπόχρεες σε καταβολή τελών είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Χερσονήσου και ασκούν δραστηριότητες που εμπίπτουν στο τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων (εκδιδομένων λογαριασμών) και διαμονής παρεπιδημούντων. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να ασκούν αποκλειστικά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο τέλος, είτε ασκούν και άλλες δραστηριότητες πλην εκείνων που εμπίπτουν στο τέλος, είτε έχουν την έδρα τους, είτε υποκαταστήματα στο Δήμο Χερσονήσου. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δραστηριότητα που εμπίπτει στο τέλος και δεν έχουν έσοδα για τη δραστηριότητα αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν τα προαναφερθέντα οικονομικά στοιχεία για τον έλεγχό τους.

 

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στη βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών, μόνο από τα στοιχεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας από την Α.Α.Δ.Ε. (ήτοι το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων), όπως κατατέθηκαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε.

Ευελπιστούμε για τη άμεση συνεργασία σας, προς αποφυγή χρεώσεών σας με ποσά που πιθανώς δε θα ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα.

 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω συνημμένα υποβάλλονται μόνο σε φυσικό αρχείο στο Δημοτικό Κατάστημα Γουρνών (Πρώην Αμ. Βάση) στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας. Λόγω COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2813404616, -632, -620 κατά τις ώρες συναλλαγής 9:00 – 13:00 και με την υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο:

1) πιστοποιητικού εμβολιασμού,  ή 2) πιστοποιητικού νόσησης, ή 3) βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).