ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ)

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, σας ενημερώνει πως η δήλωση απόδοσης των τελών α) διαμονής παρεπιδημούντων και β) επί των ακαθαρίστων εσόδων (εκδιδομένων λογαριασμών) θα υποβάλλεται πλέον ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myAADE.gov.gr) σύμφωνα με την ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ 7332/Β/22-12-2023).

Συνεπώς, οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν τη δήλωση τελών κατά τον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. και το δηλωθέν ποσό καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου αυτού, και για μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση τελών υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου επομένου έτους. 

H δήλωση τελών υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myAADE.gov.gr).

Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης. 

Σε περίπτωση εκπροθέσμου δηλώσεως ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του προστίμου των άρθρων 6 και 7 ν. 1080/1980, προσαύξηση ίση με δύο επί τοις εκατό(2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους. 

Τα οφειλόμενα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2022 περιλαμβάνονται σε μία δήλωση και καταβάλλονται εμπρόθεσμα στο σύνολό τους έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024. Τα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2023, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των αντίστοιχων φορολογικών περιόδων, οι οποίες υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024. Τα οφειλόμενα ανωτέρω ποσά για το έτος 2023 καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία. 

Πληροφορίες:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

Τηλ꞉ 2813404616