main img main img main img main img main img main img main img main img

Προϋπολογισμός και Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης με Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων έτους 2013

Χερσόνησος, 4 Φεβρουαρίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Προϋπολογισμός και Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης με Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων έτους 2013

 

Με τις αριθ. 659 και 660/31-01-2013 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γεωργίου Δεικτάκη εγκρίθηκαν ο Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων Οικονομικού Έτους 2013, ως και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων (ΕΠΔ) με το Τεχνικό Πρόγραμμα (ΤΠΕ) έτους 2013.

 

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τις προσπάθειες του Δήμου και μάλιστα όταν οι απαιτήσεις που τίθενται πλέον για την οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ είναι αυστηρές και το χρονοδιάγραμμα για την άσκησή τους αυστηρό.

 

Αρχεία για τον Προϋπολογισμό και ΕΠΔ -ΤΠΕ

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου