ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη, Διατήρηση και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγροτόπου Μαλίων

 

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» για χρηματοδότηση η πράξη «Ανάδειξη, Διατήρηση και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγροτόπου Μαλίων» με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Στ. Αρναουτάκη.  Η πρόταση κατατέθηκε από το Δήμο Χερσονήσου στα πλαίσια της πρόσκλησης 49 του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης».  Ο Δήμος Χερσονήσου ενεργώντας με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, εστίασε σε ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής, σχεδιάζοντας δράσεις που στοχεύουν στην προστασία του Υγροτόπου, την Ανάδειξη της βιοποικιλότητας του και την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση του κοινού.    

 

Ο Υγρότοπος των Μαλίων είναι ένας φυσικός υγρότοπος του Δήμου Χερσονήσου και βρίσκεται στη θέση «Ποταμός» 2,4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του οικισμού των Μαλίων και είναι κωδικοποιημένος και καταχωρημένος με την ονομασία «Έλος Παλιάς Μάλιας» από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων.  Η σπουδαιότητα του Υγροτόπου των Μαλίων και η ανάγκη προστασίας του αναδεικνύεται και σε  έκθεση της WWF που έγινε το 2010 εκ μέρους του πρώην Δήμου Μαλίων. 

 

Η υλοποίηση της πράξης θα γίνει μέσω δύο υποέργων:

  1. «Μέτρα Προστασίας του Υγροτόπου των Μαλίων» που επιμερίζεται σε ενέργειες απομάκρυνσης απορριμμάτων και ξενικών φυτών, στην κατασκευή κατάλληλου ξύλινου κιγκλιδώματος και στην κατασκευή και τοποθέτηση τεσσάρων πινακίδων ενημέρωσης.
  2. «Δράσεις Ανάδειξης, Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης στον Υγρότοπο Μαλίων» που περιλαμβάνουν ενέργειες όπως έκδοση ενημερωτικού υλικού, σχεδίαση και καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δ. Χερσονήσου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με φωτογραφίες και πληροφορίες για τα είδη χλωρίδας και πανίδας καθώς και δημιουργία ηλεκτρονικού ορνιθολογικού οδηγού και τέλος τη διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών ημερίδων με στόχο την ενημέρωση και την ανάπτυξη του δημοσίου διαλόγου για τη σπουδαιότητα του Υγροτόπου των Μαλίων και την ανάγκη προστασίας του από ανεξέλεγκτες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:  Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου χερσονήσου 2011-2014,η προστασία των Υδροβιοτόπων (Δράση 1.5.2.) όπως ο Υγρότοπος των Μαλίων είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.  Ο Υγρότοπος των Μαλίων είναι  ζωτικός φυσικός πόρος για την περιοχή του Δήμου όχι μόνο από οικολογική άποψη, αλλά και από οικονομική, τουριστική και πολιτιστική.  Η προστασία του καθώς και η προστασία της βιοποικιλότητας όλων των Υδροβιότοπων της περιοχής πρέπει να αποτελέσουν μια από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Χερσονήσου. Τέτοιες ενέργειες βοηθούν στην ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών και επισκεπτών του Δήμου Χερσονήσου καθώς και στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής.