main img main img main img main img main img main img main img main img

Σημαντικές διατάξεις για τους Δήμους περιλαμβάνει το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

Στο Κεφάλαιο Α’ του Σχεδίου Νόμου ρυθμίζονται πολύ σημαντικά θέματα των ΟΤΑ, όπως:

  1. Δανειοδότηση των Δήμων  για την εξόφληση χρεών που προέρχονται από κάθε μορφής δαπάνες.
  2. Σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού τους
  3. Επιτάχυνση της διαδικασίας εξυγίανσης των Δήμων
  4. Παράταση των προϋπολογισμών των Δήμων για ένα τρίμηνο και πληρωμή, ως υποχρεωτικών δαπανών, όσων αφορούν έργα, προμήθειες και υπηρεσίες
  5. Αντιμετώπιση της εκκρεμότητας πληρωμής των δικαιούχων για την μεταφορά των μαθητών
  6. Ρύθμιση της εκλογής νέων διοικητικών συμβουλίων στους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, κατά το υπόλοιπο της μεταβατικής περιόδου έως τη συγχώνευσή τους στο νέο ενιαίο ΦΟΔΣΑ.

copyright © Δήμος Χερσονήσου