main img main img main img main img main img main img main img main img

Δημοπράτηση έργων αποχέτευσης στο Δήμο Χερσονήσου προϋπολογισμού 9.753.900,00 €:

 

Χερσόνησος, 21 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Δημοπράτηση έργων αποχέτευσης στο Δήμο Χερσονήσου προϋπολογισμού 9.753.900,00 €:

Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη του έργου «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Αντλιοστασίων Χερσονήσου και Επέκταση  Αποχετευτικού Δικτύου σε Νέες Περιοχές» στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ελληνικό Τύπο και ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου έχει οριστεί η 6η Μαΐου 2014. Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-20013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9.753.900,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δικαιούχος της πράξης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου.

 

    Αντικείμενο του έργου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος αποχέτευσης των οικιακών λυμάτων  των οικισμών Ανάληψης, Αγριανών & Χατζανών με τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και αντλιοστασίων στο Λιμένα Χερσονήσου και η λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου στο κέντρο του Λιμένα Χερσονήσου και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου - Παπαδογιώργη – Αγίας Παρασκευής και Σανουδάκη (Περιοχή Αντλιοστασίου Α6).


Αναλυτικότερα προβλέπεται η κατασκευή 18.000 μέτρων βαρύτικου δικτύου, πέντε νέων αντλιοστασίων, 13.500 μέτρων καταθληπτικών αγωγών για τη μεταφορά των λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χερσονήσου καθώς και η αντικατάσταση 14.000 μέτρων αγωγών ύδρευσης στον οικισμό της Ανάληψης.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Με τη συγκεκριμένη επένδυση ολοκληρώνονται τα έργα αποχέτευσης σε όλο το μήκος του Παραλιακού  μετώπου του Δήμου Χερσονήσου και επιλύονται τα προβλήματα που υπήρχαν για πολύ καιρό. Επίσης  επιτυγχάνεται σημαντική αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ενισχύεται  η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος ολόκληρου του Δήμου Χερσονήσου. Τέλος, εξασφαλίζεται η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και η οποία συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου» 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου