main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή σύμβασης υπηρεσιών για κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης Δήμου Χερσονήσου

 

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη σύμβαση συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης του Δήμου Χερσονήσου.

 

Το έργο έχει προϋπολογισμό ύψους 19,999,80 €, τα οποία καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους του Δήμου Χερσονήσου. Η διάρκεια του έργου είναι 8 μήνες και θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

 

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί αφ ενός:

  • Η παροχή κατευθυντηρίων αξόνων για τη ρύθμιση του χώρου τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων των οικισμών.
  • Οι προτάσεις για δημιουργία παραγωγικών ζωνών , όπως είναι οι τουριστικές σε ισορροπία με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας.
  • Η εξέταση της αναγκαιότητας νέων οικιστικών υποδοχέων  (α’ και β’ κατοικίας).
  • Οι προτάσεις για αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών, με την εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής και τον έλεγχο χρήσεων.

 

και αφ ετέρου:

  • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπό εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων του Δήμου Χερσονήσου.
  • Η παροχή των αναγκαίων προτάσεων που αφορούν στο Δήμο και την ευρύτερη χωρική ενότητα που αυτός εντάσσεται και η παρακολούθηση της επικαιροποίησης  του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης, ώστε τα ανωτέρω υπερκείμενα επίπεδα να ενσωματώσουν στον σχεδιασμό τους τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, τις αναπτυξιακές προοπτικές της αλλά και να έχουν γνώση των αδυναμιών της που μέσω των κατάλληλων κατευθύνσεων και εργαλείων θα μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό τους.

 

Στόχοι της εργασίας είναι:

  • Η βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου Χερσονήσου ως τόπου μόνιμης κατοικίας αλλά και παραθεριστικής
  • Η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής μεταξύ των διαφόρων χωρικών ενοτήτων του Δήμου, μέσω της διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης των επιμέρους περιοχών ανάλογα με τα προέχοντα φυσικά, παραγωγικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους με παράλληλη ενθάρρυνση εναλλακτικών και ήπιων μορφών τουριστικής ανάπτυξης.
  • Η  διαφύλαξη – προστασία του περιβάλλοντος και, κατά περίπτωση, η αποκατάσταση και ανάδειξη των ευαίσθητων στοιχείων της φύσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου.
  • Η προσαρμογή του σχεδιασμού στις νέες προκλήσεις και πολιτικές.

 

Ο Δήμαρχος δήλωσε την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ολοκληρωμένης χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής και σχεδιασμού που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ορθολογική οργάνωση του χώρου του νέου Δήμου Χερσονήσου και θα αποτελέσουν εφαλτήριο βιώσιμης ανάπτυξης για το σύνολο του Δήμου. 

copyright © Δήμος Χερσονήσου