ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ): ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΠΛΟΙΩΝ/ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες των πλοίων/σκαφών ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσής τους, που επιθυμούν θέση ελλιμενισμού, στο λιμάνι Χερσονήσου, για το έτος 2022,  ανεξαρτήτως κατηγορίας πλοίου, να υποβάλλουν αίτηση ελλιμενισμού, καθώς και τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, τα οποία και θα πρέπει να αποσταλούν σε μορφή PDF, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσουltherson@otenet.gr

το αργότερο ως και την  15η  Νοεμβρίου 2021,

όπως αυτή ορίστηκε με  την υπ’ αρ. 99/2021(ΑΔΑ: 6Ν5ΧΟΡ0Ε-ΨΛΩ) απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου. Με την παραλαβή της αίτησης των ενδιαφερομένων από την υπηρεσία μας, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου δεν θα εξετάσει αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της αναφερόμενης προθεσμίας, καθώς και αιτήσεις για πλοία/σκάφη, για τα οποία υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές τελών ελλιμενισμού ή/και τελών επιβατών.

Συν.  1. Υπ’ αρ. 99/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου

          2. Αίτηση – δήλωση ελλιμενισμού (σε μορφή word και pdf)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

ΠΑΡΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ