main img main img main img main img main img main img main img main img

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 κ.ε.

 

 

Χερσόνησος, 10 Απριλίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 κ.ε.


Με το νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ 85/ΤΑ’/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4040/2012 και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκε η ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 16598/2010, ΦΕΚ 2189/ΤΒ’2010) για τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε.

 

Στην υποπαράγραφο ΣΤ14.5α ορίζεται:

 

«Με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δήμου, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δύναται να ορίζεται ανώτατο ποσοστό των οχημάτων του προηγούμενου εδαφίου επί της συνολικής δυναμικότητας της επιχείρησης που δύνανται να εκμισθώνονται από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, ιδίως για λόγους προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τουριστών και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 20% της συνολικής δυναμικότητας της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία των τριών (3) μηνών παρέλθει άπρακτη, η εκάστοτε επιχείρηση ορίζει ελεύθερα τον αριθμό των εκμισθούμενων τρικύκλων και τετρακύκλων οχημάτων της. Η απόφαση του οικείου Δήμου δύναται να τροποποιείται αιτιολογημένα ετησίως.»


Η ουσιαστική αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου για την αδειοδότηση των εν λόγω επιχειρήσεων, αποτελούσε πάγιο αίτημα του Δήμου Χερσονήσου. Με την αριθ. 304/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε ζητήσει από τους αρμόδιους Υπουργούς, να θεσμοθετηθεί η αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής για τον προσδιορισμό του αριθμού των τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού αυτών των οχημάτων που κυκλοφορούν στην περιοχή μας και των σοβαρών των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτή την κατάσταση.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: « Η ξεκάθαρη βούληση της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της ανεξέλεγκτης και αυθαίρετης κυκλοφορίας των επικίνδυνων οχημάτων (τρίτροχα και τετράτροχα), η σωστή επεξεργασία του προβλήματος και η διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων κατά τη διαδικασία έκδοσης κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δημιούργησαν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσει η Πολιτεία στην ψήφιση της συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης.»


copyright © Δήμος Χερσονήσου