main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ E2STORMED»

 

Χερσόνησος, 13 Δεκεμβρίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Υπογραφή Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ E2STORMED», Προϋπολογισμού 57.859,20 € 

 

Σήμερα, Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013, στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου, υπεγράφη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ E2STORMED»,  μεταξύ του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου της ΕΤΑΜ κ. Νίκου Δρακωνάκη. Η σύμβαση υπεγράφη στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED, Άξονας Προτεραιότητας 02: Προστασία Περιβάλλοντος και Προώθηση Αειφόρου Τοπικής Ανάπτυξης, Μέτρο 2.1 : Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα (Εθνικούς Πόρους-Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι δεκαοκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Με τη σύμβαση ο Δήμος Χερσονήσου θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:

 

α) επιλογή περιοχής όπου θα εφαρμοσθεί το διαχειριστικό εργαλείο, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες,

β) καταγραφή της παρούσας κατάστασης στην κατανάλωση ενέργειας και τα συστήματα αποστράγγισης όμβριων υδάτων και σύγκριση αυτών με τις καταναλώσεις που αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2010,

 

γ) εφαρμογή Σχεδίου του διαχειριστικού εργαλείου και διαμόρφωση/αλλαγή όπου απαιτείται,

 

δ) εφαρμογή του Τελικού διαχειριστικού εργαλείου,

 

ε) οδηγίες μετάβασης,  ώστε να συμπεριληφθούν καινοτόμες τεχνολογίες που θα προταθούν από τον ανάδοχο αλλά και από την πιλοτική επιτροπή του προγράμματος E2STORMED, από την παρούσα κατάσταση στη μελλοντική, και

 

στ) προτάσεις προς τη Δημοτική Αρχή ώστε να βελτιστοποιηθεί η Ενεργειακή Αποδοτικότητα στον κύκλο του νερού και να επιτευχθούν οι Τοπικοί και Ευρωπαϊκοί Ενεργειακοί στόχοι 20-20-20.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Οι δράσεις αυτές είναι ιδιαίτερα υψηλής προτεραιότητας για το Δήμο διότι δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την ενεργειακή κατανάλωση στον κύκλο του νερού ώστε να μπορούν να ληφθούν αποφάσεις από την Δημοτική Αρχή  για την ενεργειακή απόδοση και την εισαγωγή εναλλακτικών λύσεων στη διαχείριση του νερού.   Το διαχειριστικό εργαλείο που θα προκύψει αναμένεται  να  δώσει ξεκάθαρη εικόνα των ενεργειακών καταναλώσεων στον κύκλο του νερού και να προτείνει δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.   


Για το λόγο αυτό προκύπτει άμεση ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης γενικότερα στον κύκλο του νερού με την εφαρμογή των Αειφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων (Sustainable Drainage Systems-S.U.D), προκειμένου να ενισχυθεί αποτελεσματικά ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΧ στο συγκεκριμένο τομέα και να καλυφθούν οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου, οι οποίες απορρέουν από την αποδοχή της έγκρισης υλοποίησης του προγράμματος E2STORMED. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στο Δήμο Χερσονήσου αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην βελτίωση του επίπεδου ζωής των κατοίκων του Δήμου, αφού θα αξιοποιήσει την διαχείριση όμβριων υδάτων.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου