Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Την Τετάρτη, 05/02/2020, θα εφαρμοσθεί η εργοταξιακή σήμανση, η οποία

εγκρίθηκε με την ΑΠ 301/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου,

προκειμένου να γίνει αποκλεισμός της Άνω Διάβασης 5 (Α.Δ.5) Γουβών και

εκτροπή της κυκλοφορίας στην Κάτω Διάβαση 3 (Κ.Δ.3) μέσω του παράπλευρου

οδικού δικτύου του Β. Ο .Α. Κ. σε αυτή τη θέση.

Πιο συγκεκριμένα, από τη διασταύρωση της Π.Ε.Ο. προς τον βιολογικό καθαρισμό

Γουβών και τις Άνω Γούβες, η κίνηση θα εκτελείται ως εξής:

1. Από την διασταύρωση με την Π.Ε.Ο. η κίνηση θα διενεργείται νότια μέχρι τη

γέφυρα της Α.Δ.5.

2. Στη συνέχεια η κίνηση θα εκτρέπεται αριστερά (ανατολικά) ακολουθώντας

την παράπλευρη οδό μέχρι την Κ.Δ.3, θα διέρχεται κάτω από τον Β.Ο.Α.Κ.

και στη συνέχεια θα εκτρέπεται δεξιά (δυτικά) ακολουθώντας την

παράπλευρη οδό μέχρι το ύψος της εισόδου του βιολογικού καθαρισμού

Γουβών.

3. Στη συνέχεια η κίνηση μέχρι τις Άνω Γούβες θα διενεργείται ως συνήθως.

Από τις Άνω Γούβες προς την Π.Ε.Ο. η κίνηση θα εκτελείται ως εξής:

1. Από το ύψος της εισόδου του βιολογικού καθαρισμού Γ ο υβών η κίνηση θα

εκτρέπεται δεξιά (ανατολικά) ακολουθώντας την παράπλευρη οδό μέχρι την

Κ.Δ.3, θα διέρχεται κάτω από τον Β.Ο.Α.Κ. και στη συνέχεια θα εκτρέπεται

αριστερά (δυτικά) ακολουθώντας την παράπλευρη οδό μέχρι τη συμβολή

της με τη δημοτική οδό.

2. Στη συνέχεια η κίνηση μέχρι την Π.Ε.Ο. θα διενεργείται ως συνήθως.

Στα ανωτέρω σημεία θα υπάρχει η ανάλογη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα εφαρμοσθούν την 05-02-2020 με προβλεπόμενο χρόνο

διάρκειας 1 εβδομάδα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να τηρούν την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την

ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

 

 

Συνημμένο:

Αρχεία